BÀI 23: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NHIỆM SẮC THỂ

* Nội dung cơ bản:
I. Tìm hiểu hiện tượng dị bội thể
- Hiện tượng di bội là hiện tượng biến đổi số lượng của một hoặc một số cặp NST.

- Thể 3 nhiễm là trường hợp một cặp NST nào không phải có 2 mà có 3 NST (2n+1) còn thể lưỡng bội có bộ NST 2n. Thể 3 nhiễm biểu hiện các tính trạng có khác với thể lưỡng bội về độ lớn , hình dáng.... Ví dụ thể 3 nhiễm ở cà độc dược được biểu hiện quả to hơn, dài hơn và gai dài hơn.... thể lưỡng bội 2n

II. Tìm hiểu sự phát sinh thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm
- Trong sự giảm phân do sự phân li không bình thường của cặp NST 21 (ở người) sinh ra 2 loại giao tử loại không NST 21. Trong quá trình thụ tinh xuất hiện hợp tử có 3 NST 21 gây bệnh Đao.

Do sự phân li không bình thường của cặp NST giới tính XX sinh ra 2 loại giao tử (loại XX và loại không X) Trong thụ tinh xuất hiện hợp tử OX gây ra bệnh Tơcnơ.

- Ở bệnh Đao bệnh nhân có 3 NST 21.
Ở bệnh Claiphento bệnh nhân có 3 NST giới tính XXY.

Củng cố:

Chọn câu trả lời đúng:
Sự biến đổi số lượng NST thường thấy ở những dạng nào
a.Thể 3 nhiễm
b.Thể 1 nhiễm
c.Thể 0 nhiễm
d.Cả a, b và c *

Xem thêm:
Sinh học 9 Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Nguồn: http://diendankienthuc.net.