BÀI 17: TRẠNG THÁI CÂN BẰNG DI TRUYỀN
CỦA QUẦN THỂ NGẪU PHỐI

* Nội dung cơ bản:
III. Cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối
1. Quần thể ngẫu phối
- Quần thể được gọi là ngẫu phối khi các cá thể trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên

* Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối:
- Trong QT ngẫu phối các cá thể có kiểu gen khác nhau kết đôi với nhau 1 cách ngẫu nhiên tạo nên 1 lượng biến dị di truyền rất lớn trong QT làm nguồn nguyên liệu cho tiến hoá và chọn giống
- Duy trì được sự đa dạng di truyền của quần thể

2. Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể
-
Một quần thể được gọi là đang ở trạng thái cân bằng di truyền khi tỉ lệ các kiểu gen (thành phần kiểu gen) của quần thể tuân theo công thức sau:
p^2+ 2pq + q^2 = 1

·Định luật Hardy-Weinberg
* Nội dung: Trong 1 quần thể lớn , ngẫu phối ,nếu không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen thì thành phần kiểu gen của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác theo công thức:
p^2+ 2pq + q^2 = 1

* Bài toán:
Nếu trong 1 QT, lôcut gen A chỉ có 2 alen Avà a nằm trên NST thường
1. Gọi tấn số alen A là p, a là q
2. Tổng p và q =1
3. Các kiểu gen có thể có: Aa, AA, aa
4. Giả sử TP gen của quần thể ban đầu là:0.64 AA: 0,32 Aa: 0,04 aa
5. Tính dc p=0.8, q=0.2
→ Công thức tống quát về thành phần KG: p^2 AA+ 2pq Aa+ q^2 aa= 1

- Nhận xét: Tần số alen và thành phần KG không đổi qua các thế hệ.

* Điều kiện nghiệm đúng:
- Quần thể phải có kích thước lớn
- Các cá thể trong quần thể phải có sức sống và khả năng sinh sản như nhau(ko có chọn lọc tự nhiên)
- Không xảy ra đột biến ,nếu có thì tần số đột biến thuận bằng tần số đột biến nghịch
- Không có sự di - nhập gen

* Củng cố:
Một quần thể người có tần số người bị bạch tạng là 1/10000, giả sử quần thể này cân bằng di truyền
a) Hãy tính tần số các alen và thành phần các kiểu gen cua quần thể, biết rằng bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thườn quy định
b) Tính xác suất để 2 người bình thường trong quần thể này lấy nhau sinh ra người con bị bạch tạng.

Xem thêm:

Sinh học 12 Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
Nguồn: http://diendankienthuc.net.