Có chuyện gì vậy? What's up?
Dạo này ra sao rồi? How's it going?
Dạo này đang làm gì? What have you been doing?
Không có gì mới cả Nothing much
Bạn đang lo lắng gì vậy? What's on your mind?
Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi I was just thinking
Tôi chỉ đãng trí đôi chút thôi I was just daydreaming
Không phải là chuyện của bạn It's none of your business
Vậy hã? Is that so?
Là thế nào vậy? How come?
Chắc chắn rồi! Absolutely!
Quá đúng! Definitely!
Dĩ nhiên! Of course!
Chắc chắn mà You better believe it!
Tôi đoán vậy I guess so
Làm sao mà biết được There's no way to know.
Tôi không thể nói chắc I can't say for sure ( I don't know)
Chuyện này khó tin quá! This is too good to be true!
Thôi đi (đừng đùa nữa) No way! ( Stop joking!)
Nguồn: http://diendankienthuc.net.